Què són els Cicles Formatius

13.05.2013 11:30

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió determinada; s’agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté un títol de tècnic o tècnica que permet:

 • - accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • - cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • - accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant el batxillerat, tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà o
 • - accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior que permet:

 • - accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
 • - cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • - accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. Més informació

Per poder cursar un cicle formatiu de grau superior cal tenir:

 • el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • superada la Prova d'accés a cicles de grau superior.
 • el Títol de Tècnic i superar el Curs de Formació específica per a l'accés a cicles de grau superior.
 • superada la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.