Què és l'ACTIC

Com es pot sol·licitar la inscripció a la prova d’avaluació?

La persona interessada ha d’inscriure’s com a usuària del portal; per fer-ho, ha d’entrar al portal https://actic.gencat.cat i iniciar la sol·licitud a l’apartat Inscripció d’aspirant de la secció Serveis ACTIC.
Si ja està inscrita com a usuària, ha d’entrar a la seva zona privada i clicar l’opció Nova inscripció del menú Acreditacions.

Quina és la taxa de la prova?

Els imports de la taxa legalment establerta són els següents:

  • Nivell bàsic: 17,30 €
  • Nivell mitjà: 23,05 €
  • Nivell avançat 28,80 €

Trobareu més informació a l’apartat "Procediment per obtenir l’acreditació", "Informació detallada del procediment", del portal ACTIC.

En quins casos em puc estalviar o reduir la taxa?

El fet de tramitar telemàticament la sol·licitud comporta un 10% de bonificació.

Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda, les persones en situació d'atur i les persones jubilades estan exemptes del pagament de la taxa.

Les persones membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general tenen una bonificació del 30%. Per a les persones membres de famílies nombroses o monoparentals de caràcter especial, la bonificació es del 50%.

Quan i on es realitza la prova d’avaluació?

Les proves es fan en centres col·laboradors autoritzats per la Generalitat i distribuïts per tot el territori de Catalunya per facilitar l’accés de la ciutadania a l’ACTIC. La persona interessada pot reservar el lloc, la data i l’hora per realitzar la prova d’avaluació a través del portal ACTIC.

Quina periodicitat té la prova?

No hi ha convocatòries per a fer la prova d’avaluació. En qualsevol moment la persona interessada pot inscriure’s a la prova i escollir lloc, dia i hora per fer-la.

Com és la prova?

La prova consisteix a resoldre en un temps concret un conjunt d’activitats sobre diversos temes que el sistema determina aleatòriament. Per conèixer el funcionament de la prova, a l’angle superior dret del portal ACTIC trobareu l’enllaç a la guia de la prova.

Si suspenc la prova, puc repetir-la?

La persona interessada que no superi la prova d’avaluació no s’hi podrà tornar a presentar, amb independència del nivell triat, fins que no hagi transcorregut un termini mínim d’un mes comptat des de la data de la realització.

El certificat ACTIC té data de caducitat?

El certificat no caduca. Ara bé, quan s’aprovi una actualització dels continguts competencials de l’ACTIC, les persones que s’hagin examinat amb anterioritat podran realitzar una nova prova amb l’objectiu d’obtenir un certificat que acrediti l’assoliment dels continguts competencials actualitzats.

Quins són els terminis de l'acreditació?

El termini per a realitzar el pagament de la taxa és d'un mes comptat des de la data de presentació de la sol·licitud d'acreditació. En el cas dels nivells 1 i 2, el termini per realitzar la prova d'acreditació és de tres mesos comptats des de la data de pagament de la taxa o, en cas d'exempció o bonificació, des de la data d'autorització d'aquesta. En el cas del nivell 3, aquest termini és per realitzar la primera sessió de la prova; si l'aspirant es presenta a una segona sessió, disposarà d'uns altres tres mesos, comptats a partir de la data de la primera sessió (més informació a "La prova del nivell 3 es fa en diferents sessions?")
Recordem a més que els canvis en les dates de reserva de lloc, dia i hora només es podran fer fins a 8 dies abans del dia reservat per fer la prova.

Com puc accedir als serveis ACTIC?

Pots accedir aals serveis ACTIC directament des d'aquí

pàgina següent 1 - 10 pàgina anterior 10