Cursos d'anglès

  Adreçats a aquelles persones majors de 18 anys que vulguin iniciar o ampliar els seus coneixements d'anglès.

NIVELLS:

Anglès A1

 Adreçat a persones amb total desconeixement de la llengua anglesa. La finalitat global d’aquest curs és la de posar en contacte les persones adultes amb aquesta llengua i assolir un nivell inicial de comunicació bàsicament oral. Aquest curs permetrà a l'alumne/a  entendre’s i expressar-se  en anglès  ja que vivim en un món multicultural i plurilingüe on la llengua anglesa és la llengua internacional per excel·lència.

L’ensenyament inicial de la llengua anglesa s’adscriu dins del nivell A1 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita.

 

*L’usuari de nivell A1 pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una  tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

 

Anglès A2.1

 Adreçat a persones que han superat el nivell inicial o que disposen dels coneixements corresponents per poder-lo segu ir. Al llarg d'aquest curs es complementen els continguts del nivell inicial i s'amplien. La finalitat d'aquest curs és reforçar i progressar en els coneixements orals adquirits en el primer nivell i iniciar-se en l'aprenentatge orientat i assistit de les habilitats de la llengua escrita.

 

L’ensenyament de la llengua anglesa de nivell 2 s’adscriu dins del nivell A2.1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A1 (inicial) i s’introdueixen els de segon nivell bàsic d’usuari (A2.1). 

 

Anglès A2.2

L’ensenyament de la llengua anglesa de nivell 3 s’adscriu dins del nivell A2.2 d’usuari bàsic*, de domini de la llengua d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, i per tant al llarg d’aquest curs es consoliden els continguts del nivell A2.

La finalitat d’aquest curs és reforçar els coneixements adquirits en el segon nivell i consolidar l’aprenentatge orientat a adquirir les competències pròpies de l’usuari bàsic.

 

* L’usuari de nivell A2 pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). L’usuari pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

 

Les competències per a la societat de la informació són les competències bàsiques en una llengua estrangera, a nivell funcional, per a desenvolupar-se en la societat actual.