Graduat en Educació Secundària (GES )

El Graduat en Educació Secundària (GES) és l’única titulació oficial d’ensenyament bàsic (equival a l’ESO que s’obté als IES). Des del curs 1996-97 la Generalitat de Catalunya autoritza que l’Escola d’Adults de Vilanova, CFA Teresa Mañé,  a què  ofereixi el programa “Graduat en Educació Secundària” que permetrà a una persona adulta, a partir de 18 anys, obtenir la nova titulació amb un procés d’avaluació contínua o bé seguir la modalitat a distància o bé preparar-se per a les proves lliures.

La titulació del GES permet accedir a estudis superiors (grau mitjà, batxillerat…) i preparar-se per estudiar les proves d’accés a grau superior o a la universitat.

Estructura

El GES s’organitza de forma modular en tres àmbits i dos nivells en cadascun dels àmbits.

Els mòduls són de dos tipus: comuns i opcionals.

Per obtenir la titulació s’ha de cursar un total de 34 mòduls o, si escau, convalidar o acreditar.

Els mòduls i el seu contingut es distribueixen de la manera següent:

a) Àmbit de la comunicació 12 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera.

b) Àmbit científic tecnològic 10 mòduls comuns que inclouen les següents matèries: matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologies

c) Àmbit social 6 mòduls comuns que inclouen: ciències socials, geografia i història i educació per a la ciutadania.

d) Mòduls opcionals 6.

Sol·licitud de convalidacions d’àmbit del Graduat en educació secundària per a persones adultes

 

ACCÉS

Cal tenir 18 anys o més, o complir-los dintre de l’any natural de matriculació.

També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents:

 • per raons laborals no poden seguir els estudis de règim ordinari,
 • estan en procés d'obtenir un permís de treball,
 • són esportistes d'alt rendiment que no poden incorporar-se al sistema educatiu ordinari,
 • tenen necessitats específiques i circumstàncies singulars justificades que ho fan aconsellable o
 • cursen o han cursat programes de qualificació professional inicial.

 

Modalitats

a. PRESENCIAL, AVALUACIÓ CONTÍNUA

S’establiran pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada persona al llarg del seu procés d’aprenentatge:

 • Sistema modular: s’estableixen uns mòduls (són com “temes”) per als diferents àmbits que s’hauran de cursar, convalidar i/o acreditar.
 • Trimestral/Quadrimestral: al final de cada trimestre/quadrimestre es farà una sessió d’avaluació que quedarà reflectida en les actes de cada àmbit.
 • Itinerari personal: cada persona tindrà un pla personalitzat, que es podrà revisar cada trimestre.
 • Flexible: la persona pot escollir fer un nivell en un curs (5 dies de la setmana), o fer mòduls d’un diversos àmbits per trimestre…

La titulació presentada, la prova de nivell i l’entrevista poden permetre una sèrie de convalidacions i acreditacions de nivells i mòduls:

 • A una persona que ja té el graduat escolar o el primer cicle d’ESO se li podran convalidar 16 mòduls (nivell 1). Se situarà al nivell 2, tot i que el centre, una vegada realitzades les proves de nivell i l’entrevista, li podrà acreditar més mòduls o bé li aconsellarà fer algun mòdul de reforç.
 • A Una persona que té superats crèdits del 2n cicle d’ESO ( 4t d’ESO), 1r de BUP o 1r curs de FP1 se li poden convalidar els mòduls corresponents .
 • Per a la resta de casuístiques caldrà fer una proposta d’acreditacions a la Direcció General de Formació de Persones Adultes amb la presentació de la prova de nivell efectuada.

 

b. A DISTÀNCIA A TRAVÉS DE L'IOC

El CFA Teresa Mañé deVilanova i la Geltrú és centre de suport de l'IOC (Institut Obert de Catalunya), através del qual es poden cursar els estudis de GES a distància mitjançant l'ús d'una plataforma virtual d'aprenentatge.

 

c. PROVES LLIURES

El Departament d’Educació estableix un calendari de proves lliures per àmbits al llarg del curs (novembre/gener – maig/juny).

 

Consulta els horaris dels grups de GES