Proves d'accés

Què són els cicles formatius?

Els cicles formatius són els ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una professió determinada; s’agrupen en famílies professionals i poden ser de grau mitjà o de grau superior.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté un títol de tècnic o tècnica que permet:

 • accedir a un treball de tècnic o tècnica,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant el batxillerat, tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior que permet:

 • accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior,
 • cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
 • accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. Més informació

Per poder cursar un cicle formatiu de grau superior cal tenir:

 • el Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • superada la Prova d'accés a cicles de grau superior.
 • el Títol de Tècnic i superar el Curs de Formació específica per a l'accés a cicles de grau superior.
 • superada la Prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Preguntas frecuentes: Proves d'accés

En què consisteixen els Cursos de Preparació per a les Proves d’Accés a Cicles?

Podem diferenciar dues categories dins els cursos de preparació per realitzar una prova d’accés, l’Accés a Cicles formatius de Grau Mitjà i l’Accés a cicles formatius de Grau Superior, es tracta dels dos nivells de la Formació Professional. Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. Els cursos comencen al setembre i finalitzen amb la data de la Prova d’Accés, cap a primers de maig.

Com aconseguir punts a la Preparació?

Els alumnes que realitzin el curs de Preparació amb aprofitament i un mínim del 80% d’assistència obtindran una puntuació d’entre dos i quatre punts que s’afegirà al resultat de la prova quan aquest sigui igual o superior a quatre.

Quin és el calendari i altres característiques d’aquestes Proves?

Convocatòria oficial GM. Convocatòria oficial GS. En aquest enllaç pots trobar tota
la informació necessària relativa a la prova d’accés, tal com: calendari, requisits,
exempcions, valoració del currículum, documentació, continguts de la prova, pautes
de qualificació, mostres de proves, materials, normativa, etc.

Quines assignatures s’han de preparar?

Les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, consten de dues parts: una comuna, on hi entren matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa; una part específica on s'han d'examinar dues matèries que depenen del mòdul al qual es vol accedir, per exemple geografia i psicologia, química i biologia, física i tecnologia industrial etc. Pots consultar  aquest document per a concretar més aquesta informació