Organització i documentació

El centre s'organitza en diferents organs de gestió i govern:

Equip directiu

Consell de direcció

Claustre de porfessors

Consell Escolar

Assemblea de representants

Associació AIADEA d'alumnes i amics de l'Esola d'Adults

 

DOCUMENTACIÓ DE CENTRE

Projecte educatiu

Projecte lingüístic

Programació general anual

Memòria anual

NOFC, normes d'organització i funcionament del centre

Pla TAC

Pla d'Acció Tutorial: genral, de PPAGS, de PPAGM, de GES

Pla d'acollida

Carta de compromís