Documentació

  Projecte educatiu            

Projecte lingüístic

NOFC, normes d'organització i funcionament del centre 

Pla TAC: Pla d'Acció Tutoria general del centre 

  Pla TAC: de PPAGS-AU  --

Pla TAC: de PPAGM 

Pla TAC: de GES

 Pla d'acollida  i protocol d'acollida alumnes de llengües inicials

Carta de compromís

Programació didàctica de centre:  - Preparació de proves

                                                  - GES

                                                  - Instrumental

                                                  - Ensenyaments Inicials :  - Català

                                                                                        - Castellà

                                                                                        - Anglès

                                                                                        - Informàtica