Organització general del centre

Equip directiu: format per: Director/a, Cap d'estudis i Secretari/a

Coordinacions:

    - Etapa bàsica

    - Preparació de proves

    - Informàtica

    - Llengua i cohesió (LIC)

    - Prevenció Riscos laborals

    - Ensenyaments inicials

 

Claustre de professors (composició):

        * 6 professors del cos de primària

        * 7 professors del cos de secundària:

                    - 3 especialistes de l'àmbit de la comunicació,

                    - 2 especialistes de l'àmbit científico-tecnològic,

                    - 2 especialistes de l'ambit de les Ciències Socials

 

Consell Escolar:

És l'òrgan de participació en el control i la gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa, està comspost per:

        - Dirrector

        - Cap d'estudis

        - Secretaria

        -  3 Representants del professorat

        -  3 Representatns de l'alumnat

        - 1 Representant municipal

        - 1 Representant del personal PAS

 

Assemblea de representants:

És l'òrgan de participació directa  en la vida del centre dels grups classe a través dels seus representants. Es reuneix un cop al mes (el primer dilluns de cada mes a les 18 h.)  A més dels alumnes hi participen el director del centre i qualsevol altre professor que ho desitgi.