Participació en projectes:

El nostre centre participa en programes Grundtvig .

Actualment és membre associat al projecte FILM (Facilitate In-formal Learning through Movies), un projecte d’associació d’aprenentatge Grundtvig que el CFA Teresa Mañé i centres d’altres països europeus desenvoluparan al llarg d’aquest curs acadèmic i del següent (entre setembre de 2012 i juliol de 2014) és un projecte europeo, subvencionat por la Unió Europea, que pretèn promocionar l'ús de les pel·lícules en l'educació no formal i  l'intercanvi de films dels diversos països participants  a nivell europeu (Alemanya, Itàlia, Coacia, Latvia, Irlanda, Espanya).

El projecte, la llengua vehicular del qual és l’anglès, consisteix en el treball de part de l’alumnat i del professorat del CFA Teresa Mañé i d’altres centres sobre el cinema europeu recent produït a cadascun dels països dels centres que participen en aquesta iniciativa.

Bloc del Projecte  Grundtvig         

El programa sectorial Grundtvig té com a  meta millorar la qualitat i  la dimensió europea de l'educació d'adults en un sentit ampli, incloent-hi  l'endenyament formal, el no formal i l' ensenyament  informal, inclós l'utoaprenentatge.